ว่าด้วย วันวิสาขบูชา, พระใหญ่วัดไทโดจิ เมืองนารา, คาถาบูชาพระไวโรจนะพุทธเจ้า และไพ่ทาโรต์ The Sun

วันนี้ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งชาวพุทธน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญวิสาขะ เดือน ๖ ในบรรดาเหตุการณ์ทั้งสามนี้ ถ้านับเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา ก็ต้องถือว่า การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นของพระศาสนา เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ รู้แจ้งถึงธรรมทั้งปวง เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแผ่พระธรรมไปยังคนทั้งหลาย จนก่อเกิดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยในปัจจุบัน

เหตุการณ์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้ปรากฏในพระสูตรสำคัญของศาสนาพุทธ มหายาน ที่เรียกว่า อวตังสกสูตร เป็นพระสูตรที่มีขนาดยาวและมีความลึกซึ้งที่สุดสูตรหนึ่งของมหายาน เนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ โคนไม้พระศรีมหาโพธิ โดยได้พูดถึง เรื่องราวของพระไวโรจนะพุทธเจ้า และพุทธเกษตรของพระองค์ อันเป็นรากฐานความเชื่อศรัทธาในพระไวโรจนะพุทธเจ้า ซึ่งเป็นคนละองค์กับ เจ้าชายสิทธัตถะ พระบรมศาสดา

พุทธมหายานนั้น นับถือพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ องค์สำคัญองค์หนึ่งคือ พระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเรียกกันว่า ไดนิชิ เนียวไร (Dainichi Nyorai 大日如来) คำว่า เนียวไร นั้นแปลว่า พระพุทธเจ้า ส่วนคำว่า ไดนิชิ มาจากคำสองคำ คือ ได แปลว่า ใหญ่ และ นิชิ แปลว่า ดวงอาทิตย์ ซึ่งก็เป็นการถอดความหมายมาจากรากศัพท์สันสกฤต คือ มหา (ใหญ่) + ไวโรจนะ (แสงสว่างเจิดจ้าดุจดวงอาทิตย์)​ พระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ทรงประทับอยู่ศูนย์กลางจักรวาล ทรงส่องรัศมีแสงสว่างแห่งเมตตาและปัญญาไปทั่วทั้งจักรวาล ส่องเข้าไปถึงในใจของมนุษย์ทั้งชายและหญิง เช่นเดียวกับพระอาทิตย์ที่ส่องแสงมาบนโลก

เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น เคยเป็นเมืองหลวงในยุคศตวรรษที่ 8 เป็นยุคที่ศาสนาพุทธได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในญี่ปุ่น จักรพรรดิโชมุ (ครองราชย์ช่วง ค.ศ. 724-749) ทรงเชื่อว่า หากศาสนาพุทธได้เผยแผ่ในญี่ปุ่นแล้ว จะทำให้ราชอาณาจักรของพระองค์สงบสุขและรุ่งเรือง จึงทรงมีพระบัญชาให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันเป็นตัวแทนแห่ง พระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ขึ้น ทรงระดมทรัพยากรและเรี่ยไรรับบริจาคจากทั่วประเทศ ได้ส่งพระเถระกิโอกิ (Gyoki) เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรับบริจาคจากประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกระดับชั้นมาร่วมกันสร้างพระองค์ใหญ่นี้ (นอกจากงานเผยแผ่ศาสนาแล้ว ท่านกิโอกิ ยังได้จัดทำแผนที่ระหว่างเดินทางเผยแผ่พระศาสนาไปทั่วประเทศจนได้ชื่อว่าเป็น ผู้ริเริ่มทำแผนที่ขึ้นในญี่ปุ่น และหลังจากท่านมรณภาพ ได้รับการยกย่องเป็น พระโพธิสัตว์ Bosatsu)

No photo description available.
พระใหญ่ ไดบุทสึ วัดโทไดจิ เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

การสร้างพระใหญ่องค์นี้ ใช้เวลานาน 6 ปี (ค.ศ. 743-749) ว่ากันว่าใช้ถ่านไม้ในการหลอมโลหะกว่า 164,000 ลูกบาศก์ฟุต ใช้โลหะสัมฤทธิ์หลายร้อยตัน องค์พระสูง 15 เมตร (เฉพาะเศียร สูง 5.3 เมตร) แต่ได้นำพิธีเบิกเนตรองค์พระในปี ค.ศ. 752 โดยมีพระเถระจากอินเดีย พระโพธิเสนา มาทำพิธีเบิกเนตรด้วย เป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่มาก

May be an image of temple
ด้านข้างองค์พระ

ถ้าใครไปเที่ยวเมืองนารา ห้ามพลาดที่จะไปกราบสักการะพระใหญ่ วัดโทไดจิ จริง ๆ

สำหรับผู้สนใจในพิธีกรรมตามแบบฉบับมหายาน ผมมีเรื่องมาฝาก 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ คาถาที่ใช้สวดบูชาพระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ไดนิชิเนียวไร อันที่จริง มีอยู่หลายคาถา ผมขอนำมาแบ่งปัน 2 คาถา คาถาแรกเป็นภาษาญี่ปุ่น สวดว่า

โอม อะบิราอุนเค็น บาซารา ดาโตะบัน
on abiraunken basara datoban
オン・アビラウンケン・バサラ・ダトバン

ส่วนอีกคาถา มาจากภาษาสันสกฤต

No photo description available.
คาถาบูชาพระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า

โอม อะโมฆะ ไวโรจนะ มหามุทรา มณี ปัทมะ ชะวะละ ประ วะ รัตตะ ยะ หูม
oṃ amogha vairocana mahāmudra maṇipadma jvāla pravarttaya hūṃ

การสวดแบบสันสกฤตนี้ สามารถไปฟังการสวดเป็นทำนองเพลงได้จาก เพลง Pervasive Luminoisty โดย Ito Kayo ในอัลบั้ม Vairocana Buddha Mantra ตาม link นี้ครับ https://youtu.be/BcbRvgUBbfI

No photo description available.
มุทรา เร็ตสึ

ส่วนคนที่เคยได้ยินเรื่องราวของมหายาน จะทราบว่า จะมีท่า มุทรา หรือ ปางมือ ที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าแต่ละองค์ สำหรับ พระไวโรจนะพุทธเจ้า นั้น จะเป็นมุทรา ปาง เรทสึ (Retsu) ซึ่งเป็นปางแห่งภูมิปัญญาโดยมือซ้ายจะกำขึ้น นิ้วชี้ซ้ายชี้ตรงขึ้นมา มือขวากุมนิ้วชี้ซ้าย ให้นิ้วหัวแม่โป้งขวากดที่เล็บนิ้วชี้ซ้าย และบริกรรมว่า

โอม อิโระตาฮิ ชะโนกะ จิบะ ไทโซวะคะ
On irotahi chanoga jiba tai sowaka

No photo description available.
ไดนิชิเนียวไร พระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ในปางมุทรา เรทสึ

ใครสนใจก็ลองทำมุทราได้นะครับ

และขอส่งท้ายสำหรับนักอ่านไพ่ทาโรต์ ผมคิดว่า ถ้าให้เลือกไพ่ที่เป็นตัวแทนลักษณะของพระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า ผมก็คงเลือก ไพ่ดวงอาทิตย์ The Sun ไพ่เมเจอร์ หมายเลข 19 ตัวแทนแห่งแสงสว่างที่ส่องไปทั่ว ทำให้เกิดความสดใส ความมีชีวิตชีวา ลองศึกษาเรื่องราวของพระมหาไวโรจนะพุทธเจ้า มาเทียบกับคุณลักษณะของไพ่เดอะซัน เราอาจได้ข้อคิดดี ๆ ที่จะทำให้ชีวิตเราสดใส ร่าเริง มีชีวิตชีวา นำชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองครับ

เขียนโดย พัลลัส
26 พฤษภาคม 2564

จักรราศี ชุดประจำชาตินางงามเปอร์โตริโก

ในการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe จะมีการประกวดชุดประจำชาติที่สาวงามตัวแทนแต่ละชาติจะต้องนำมาสวมใส่เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ที่เกี่ยวกับประเทศของตนเอง นางงามและทีมงานจากแต่ละประเทศก็จะทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบ ตัดเย็บ รวมถึงออกแบบการเดินโชว์ออกมาในการประกวด อย่างปีนี้ อแมนด้า ออบดัม Miss Universe Thailand ก็แต่งชุดปลากัด ที่สวยงามอลังการ เป็นชุดประจำชาติ

แต่ที่สะดุดนักโหราศาสตร์อย่างผมก็คือ นางงามจากเปอร์โตริโก Estefania Soto Torres ที่สวมใส่ชุดประจำชาติเป็นลายจักรราศี เพราะผมก็สงสัยว่า ประเทศเปอร์โตริโก เกี่ยวข้องอะไรกับโหราศาสตร์ จึงต้องนำมาเป็นแนวคิดการสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ

May be an image of 1 person

พอได้ดูคลิปที่ เอสเตฟานี โซโต้ ในชุดประจำชาติเดินออกมาบนเวที จึงเข้าใจว่าเพราะอะไร สังเกตตอนที่เธอหมุนตัวโชว์ชุดด้านหลัง เราจะเห็นลายด้านหลัง เป็นรูปคนคนหนึ่ง และมีคำว่า “MUCHO MUCHO AMOR” ล้อมรอบ คำว่า “Mucho Mucho Armor” นี้ เป็นภาษาสเปน แปลว่า รักมากมาก (Much Much Love) เป็นชื่อหนังสารคดีทาง Netflix ที่พูดถึงชีวประวัติของ Walter Mercado หมอดูชื่อดังแห่งภูมิภาคละตินอเมริกา ซึ่งเป็นชาวเปอร์โตริโก และเพิ่งจะถึงแก่กรรมไปเมื่อปี 2019 ไม่นานมานี้เอง

May be an image of 1 person

วอลเตอร์ เมอร์คาโด เป็นนักโหราศาสตร์, นักแสดง, แดนเซอร์ และนักเขียน เป็นโหรชื่อดังที่มีรายการโทรทัศน์ของตนเองที่โด่งดังมาก ออกอากาศในประเทศเปอร์โตริโก, ภูมิภาคละตินอเมริกา และสหรัฐอเมริกา อยู่หลายสิบปี กล่าวกันว่าเขาคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมฮิสแปนิกเลยทีเดียว

May be an image of 1 person and text that says 'S Aquarius, can see strength, because you are strong now.'

วอลเตอร์ เมอร์คาโด เกิดเมื่อ 9 มีนาคม 1932 เมื่อรู้วันเกิดเขา เราก็รู้ว่าดวงอาทิตย์เขาอยู่ราศีมีน จึงคาดการณ์ได้เลยว่า การทำนายของเขาต้องเน้นไปทางสายพลังจิต ใช้จินตนาการ สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้คน ตัวเขาเองก็จบปริญญาด้านจิตวิทยาและเภสัช ซึ่งก็คือราศีมีนแบบตรง ๆ และเมื่อไปเปิดดูสารคดีเกี่ยวกับเขา ก็เห็นเลยว่า รายการของเขาดูอลังการ เครื่องแต่งกาย เวที ของประดับในรายการ ต่างหรูหรา งดงาม ออกแนว Extravaganza นั่นเป็นเพราะว่าดวงจันทร์อยู่ราศีเมษ ตรีโกณกับดาวพฤหัสในราศีสิงห์ แสดงถึงความโดดเด่นและเสน่ห์ต่อสาธารณชน พุธอยู่ 0 องศาราศีเมษ เขาจึงมีบทบาทสื่อสารกับสาธารณะ จัดรายการโด่งดังอยู่หลายทศวรรษ เขาเป็นผู้ชาย แต่ภาพลักษณ์ที่คนเห็นทำให้เข้าใจว่าเขาเป็นผู้หญิง แต่ในบางครั้ง ก็ดูเป็นผู้ชาย ความเป็นเพศแบบกำกวมนี้กลายเป็นเสน่ห์ของเขา สไตล์ชาวราศีมีน

May be a black-and-white image of 1 person

คำที่เขามักพูด และกลายมาเป็นชื่อหนังสารคดีของเขาคือ Mucho Mucho Amor แปลว่า รักมาก แต่เมื่อเราดูที่ดวงชะตาของเขา เราเห็น ดาวศุกร์ ดาวแห่งความรักอยู่ที่ 0 องศาราศีพฤษภ ตั้งฉากกับ ดาวเสาร์ที่ราศีกุมภ์ ก็พอจะทราบว่า ชีวิตรักของเขาคงมีอุปสรรคและความทุกข์อยู่มาก

May be an image of 1 person and text that says 'Love is the essence of everything.'

กลับมาที่ ชุดประจำชาติของ เอสเตฟานี มิสยูนิเวิร์ส เปอร์โตริโก จะเห็นเลยว่า ดีไซน์เนอร์ได้นำเอกลักษณ์การแต่งกายของวอลเตอร์มาใส่ในชุด ทั้งสีทองอร่าม ความวิบวับของชุด ตรงจักรราศีนั้น เขาทำเป็น 9 ช่อง ไม่ใช่ 12 ช่องตามจักรราศีที่ถูกต้อง โดยเอาราศีเมษกับราศีพฤษภ และราศีธนูกับราศีมกร รวมในช่องเดียว ส่วนราศีสิงห์และราศีกันย์ ก็รวมในช่องเดียวเช่นกัน แต่สัญลักษณ์ราศีกันย์ คร่อมเส้นแบ่งราศีล้ำไปทางราศีตุลด้วย ที่ทำอย่างนั้นอาจเป็นเพราะข้อจำกัดในการออกแบบตัดเย็บที่หากทำครบ 12 ช่อง อาจเดินถือชุดไม่ไหว แต่ในฐานะนักโหราศาสตร์ ก็ไม่ชอบใจนัก อยากให้ทำให้ถูกต้องแบ่งเป็น 12 ราศีเลยจะดีกว่า อีกทั้งการเรียงลำดับราศีนั้นก็หมุนกลับด้านอยู่ด้วย ที่ถูกต้อง เวลาเรียงทวนเข็มนาฬิกา ราศีจะเรียงตามนี้ เมษ พฤษภ มิถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุล พิจิก ธนู มกร กุมภ์ มีน

ด้วยความโด่งดังระดับเป็นปรากฏการณ์ของภูมิภาคละตินอเมริกา จึงไม่แปลกว่า วอลเตอร์ เมอร์คาโด หรือชื่อที่เธอตั้งให้ตัวเองใหม่เมื่อปี 2020 ว่า “ชานติ อนันดา” (Shanti Ananda ถ้าเขียนให้เป็นรูปอักษรไทยก็คือ สันติ อานันท์ แปล่วา ความสงบ ความสุข) จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจของชุดประจำชาติเปอร์โตริโก ในการประกวด Miss Universe ปีนี้

***********************
เขียนโดย พัลลาส
14 พฤษภาคม 2021
***********************

441 ShareLikeCommentShare