jump to navigation

เคล็ดลับต้อนรับวันปีใหม่ทางโหราศาสตร์ ่19 ธันวาคม, 2018

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า, เกร็ดโหรา.
Tags: ,
add a comment

เขียนโดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
19 ธันวาคม 2561

ตามหลักโหราศาสตร์สากล ซึ่งใช้ระบบจักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล หรือที่เรียกในภาษาโหรว่า จักรราศีสายนะ (Tropical Zodiac) เราจะถือเอาวันที่ดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมกร หรือที่เรียกว่า วันเห-มายัน (Winter Solstice) เป็นวันขึ้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์ ซึ่งจะอยู่ประมาณวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่อาทิตย์ปัดใต้สุดของปีสำหรับซีกโลกเหนือ บ่งบอกว่ากำลังจะเริ่มปัดขึ้นเหนือ จึงถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ และใช้คำนวณเป็นดวงชะตาที่ส่งอิทธิพลตลอดปีถัดไป

Solstices-Equinoxesการปัดใต้สุดของดวงอาทิตย์ คือการสิ้นสุดของการโคจรปัดลงทางใต้ในปีนั้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการโคจรปัดขึ้นเหนือของปี จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นปีใหม่ คล้ายๆกับในแต่ละวันที่ดวงอาทิตย์โคจรต่ำสุด (เมื่ออ้างอิงจากจุดที่เรายืนบนพื้นโลก) ซึ่งก็คือเวลาเที่ยงคืน ที่เราใช้เป็นจุดสิ้นสุดของวัน และเริ่มต้นเข้าสู่วันใหม่

ปีนี้ วันขึ้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์ จะตรงกับวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 5:23 น. นักโหราศาสตร์ก็มีเคล็ดลับที่จะทำให้ปีใหม่ที่จะมาถึงเป็นปีที่ดีสำหรับเรา ด้วยการใช้หลักปรัชญาที่ว่า “1 วันเสมือน 1 ปี” ที่มาจากการอุปมาอุปไมยว่า หนึ่งวันก็คือโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ ส่วนหนึ่งปีก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ ดังนั้น เราจะถือว่า ตั้งแต่ 5:23 น.ของวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคมนี้ จนถึง 5:23 น.ของวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม ซึ่งก็คือวันแรกของปีใหม่โหราศาสตร์ จะสามารถบ่งบอกชีวิตตลอดปีหน้าได้ทั้งปี

เพื่อให้ปีหน้าทั้งปี เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ เราจึงต้องคิดแต่เรื่องดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ ทำแต่เรื่องดีๆ ตลอดวันปีใหม่ทางโหราศาสตร์ แล้วเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆไปตลอดปีใหม่เช่นกัน

ในแง่การเงิน เพื่อให้มีเงินเต็มกระเป๋าตลอดปี เราจึงถือเคล็ดว่าในวันปีใหม่นี้ เราก็จะต้องพกกระเป๋าที่มีเงินเต็มกระเป๋าเช่นกัน ซึ่งเคล็ดลับนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ได้จากการขอเงินจากพระจันทร์ทุกๆเดือน ที่ อ.จรัญ พิกุล ปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนเมืองไทย ได้สอนลูกศิษย์เอาไว้

อีกเคล็ดหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาว่าน่าจะใช้ได้ผลเช่นกัน คือ ณ เวลาปีใหม่ ซึ่งปีนี้ตรงกับเวลา 5:23 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เราควรเริ่มต้นชีวิตดีๆ ด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ ผมจึงเลือกบทสวดมนต์ที่เป็นการกล่าวถึงพระอาทิตย์ นั่นคือ บท โมรปริตร หรือบางทีก็เรียกว่า พรหมมนต์

โมรปริตต์ หรือพรหมมนต์ เป็นบทสวดมนต์ว่าด้วยพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกยูง ทรงจัดการอารักขาด้วยมนต์นี้ทำให้นายพรานผู้แม้พยายามอยู่เป็นเวลานานก็ไม่สามารถจะจับพระองค์ได้ มนต์บทนี้เป็นการกล่าวนมัสการพระอาทิตย์และสมณพราหมณ์ผู้รู้ในพระธรรมทั้งปวงขอให้มาคุ้มครอง ทั้งเมื่อเวลาอาทิตย์ขึ้นจะไปหากิน และเวลาอาทิตย์ตกที่จะพักอยู่ในรัง การสวดมนต์บทนี้ในวันเวลาปีใหม่จึงเป็นการสร้างมงคลให้กับชีวิตของเราตลอดปีใหม่ได้อย่างดี โดยวิธีการสวดอาจสวดตามกำลังของพระอาทิตย์ คือ 6 จบก็น่าจะเหมาะสม ลองมาสวดต้อนรับปีใหม่กันนะครับ

โมรปริตร

อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา,
หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส.
ตํ ตํ นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,
ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวสํ.
เย พรฺาหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,
เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ.
นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,
นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา.
อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร จรติ เอสนา.

อเปตยญฺจกฺขุมา เอกราชา
หริสฺสวณฺโณ ปฐวิปฺปภาโส.
ตํ ตํ นมสฺสามิ หรีสฺสวณฺณํ ปฐวิปฺปภาสํ,
ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ รตฺตึ.
เย พฺรหฺมณา เวทคุ สพฺพธมฺเม,
เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ.
นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา,
นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา.
อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ.

คำแปล

พระอาทิตย์ เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราช มีสีเพียงดังสีแห่งทอง ยังพื้นปฐพีให้สว่างอุทัยขึ้นมา
เพราะเหตุนั้น ข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทอง ยังพื้นปฐพีให้สว่าง
ข้าทั้งหลาย อันท่านปกครองแล้วในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด ผู้ถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น จงรับความนอบน้อมของข้า อนึ่ง พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น จงรักษาซึ่งข้า
ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่พระโพธิญาณ
ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่วิมุตติธรรม
นกยูงนั้นได้กระทำปริตรอันนี้แล้ว จึงเที่ยวไปเพื่ออันแสวงหาอาหาร.

พระอาทิตย์นี้ เป็นดวงตาของโลก เป็นเอกราช มีสีเพียงดังสีแห่งทอง ย่อมอัสดงคตไป
เพราะเหตุนั้น ข้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น ซึ่งมีสีเพียงดังสีแห่งทอง ยังพื้นปฐพีให้สว่าง
ข้าทั้งหลาย อันท่านปกครองแล้วในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่าใด ผู้ถึงซึ่งเวทในธรรมทั้งปวง
พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น จงรับความนอบน้อมของข้า อนึ่ง พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น จงรักษาซึ่งข้า
ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่พระโพธิญาณ
ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย ความนอบน้อมของข้า จงมีแด่วิมุตติธรรม
นกยูงนั้นได้กระทำปริตรอันนี้แล้ว จึงสำเร็จความอยู่แล.

 

ดาว 4 ดวงในราศีมกร ในวันปีใหม่ 2561 ่2 มกราคม, 2018

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags:
add a comment

สวัสดีปีใหม่ 2561

ท้องฟ้าในขณะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ มีดาว 4 ดวงอยู่ใน ราศีมกร ได้แก่ ดาวเสาร์ ดาวศุกร์ อาทิตย์ ดาวพลูโต

ราศีมกร คือราศีของความอดทน จริงจัง ขยัน ไม่ย่อท้อ ดาวเสาร์ คือดาวประจำราศีมกร ก็ให้ความหมายเช่นเดียวกัน หลายคนกลัวราศีมกร หลายคนกลัวดาวเสาร์ แต่อย่าลืม หากไม่ขยัน ไม่อดทน ไม่เผชิญหน้ากับปัญหา แล้วจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร

เรามาขยัน มุ่งมั่น อดทน ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม มีความสุข อย่างเจ้าแพะ (สัตว์ประจำราศีมกร) ทั้งสี่ตัวนี้กันดีกว่า

อาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย ท่านกรุณาแปลความหมายของดาวทั้งสี่ดวงในราศีมกร ไว้ว่า “เก็บเงินไว้เลี้ยงชีพ”

เครดิตภาพ แพะยิ้มทั้งสี่ จาก Ronnie Grishman

***************************************
โดย พัลลาส Pallas@horauranian.com
2 มกราคม 2561
***************************************

 

ปรากฏการณ์ฟ้า 2561 ่26 ธันวาคม, 2017

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags:
add a comment

ปรากฏการณ์ฟ้า 2561

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
26 ธันวาคม 2560

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ.2561 หรือ ค.ศ. 2018 มี อุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง (มากกว่า ปี 2560 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1.จันทรุปราคาเต็มดวง 31 ม.ค. 2561 เวลา 20:30 น. ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 11 องศา 38 ลิบดา ขนาดของคราส 1.315 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้

2.สุริยุปราคาบางส่วน 16 ก.พ. 2561 เวลา 3:51 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 27 องศา 07 ลิบดา ขนาดของคราส 0.599

3.สุริยุปราคาบางส่วน 13 ก.ค. 2561 เวลา 10:01 น. ตำแหน่งคราส ราศีกรกฎ 20 องศา 42 ลิบดา ขนาดของคราส 0.337

4.จันทรุปราคาเต็มดวง 28 ก.ค. 2561 เวลา 3:22 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 4 องศา 45 ลิบดา ขนาดของคราส 1.609 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้

5. สุริยุปราคาบางส่วน 11 สิงหาคม 2561 เวลา 16:46 น.ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 18 องศา 41 ลิบดา ขนาดของคราส 0.737

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2561 เวลา 23:17 น. ลัคนาอยู่ 9 ธนู เมอริเดียนอยู่ 11 กันย์

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2561 เวลา 17:08 น. ลัคนาอยู่ 8 ธนู เมอริเดียนอยู่ 10 กันย์

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 23 กันยายน 2561 เวลา 8:55 น. ลัคนาอยู่ 10 พิจิก เมอริเดียนอยู่ 9 สิงห์

4) เหมายัน (Winter Solstice) 22 ธันวาคม 2561 เวลา 5:24 น. ลัคนาอยู่ 12 ธนู เมอริเดียนอยู่ 16 กันย์

ดูจากตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนของวันสำคัญทั้งสี่แล้ว พบว่า สำหรับผู้ที่เกิดราวๆ 2-3 กันยายน และ 1-2 ธันวาคม แล้ว ปี 2561 น่าจะเป็นปีสำคัญและท้าทายของพวกเขาเลยทีเดียว

ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2561

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2561 นี้มีทั้งหมด 3 ครั้ง
ครั้งแรก เริ่ม 23 มี.ค. 2561 เวลา 7:18 น. จนถึง 15 เม.ย. 2561 เวลา 16:22 น.
ครั้งที่ 2 เริ่ม 26 ก.ค. 2561 เวลา 12:03 น. ถึง 19 ส.ค. 2561 เวลา 11:25 น.
ครั้งที่ 3 เริ่ม 17 พ.ย. 2561 เวลา 8:33 น. ถึง 7 ธ.ค. 2561 เวลา 4:25 น.
ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ดาวศุกร์ อยู่ราศีมกรตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 6 ต.ค. – 16 พ.ย. 2561

ดาวอังคาร อยู่ในกลางราศีพิจิกตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 27 มิ.ย. – 27 ส.ค. 2561 ตอนสิ้นปีอยู่ราศีมีน

ดาวพฤหัส
เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 17 องศา ราศีพิจิก
เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 11:47 น. ที่ตำแหน่ง 23 องศาราศีพิจิก โดยถอยไปจนถึง 13 องศาราศีพิจิก และกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 00:04 น.
จนกระทั่งยกเข้าราศีธนู ในวันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 19:40 น. ตำแหน่งส่งท้ายปีที่ 11 องศาราศีธนู
ชาวราศีพิจิก (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 23 ต.ค.-21 ธ.ค.) ถือว่าอยู่ในจังหวะก้าวหน้าเติบโตของชีวิต

ดาวเสาร์
เริ่มต้นปีอยู่ที่ตำแหน่ง 1 องศา ราศีมกร
พอมาถึงตำแหน่ง 9 องศา 8.9 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2561 เวลา 8:48 น. จนถึงตำแหน่ง 2 องศา 32.5 ลิบดา ราศีมกร ก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 18:10 น.
ตำแหน่งวันสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 11 องศา 22.6 ลิบดา ราศีมกร
ชาวราศีมกร (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง 22 ธ.ค.-20 ม.ค.) ต้องอดทนกับข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต จนถึงปี 2020 ปัญหาจึงจะคลี่คลายไป

ดาวมฤตยู
เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 24 องศา 34.3 ลิบดา ราศีเมษ โดยกำลังโคจรถอยหลังอยู่ และจะเริ่มโคจรเดินหน้าในวันที่ 2 ม.ค. 2561
จากนั้น จะยกเข้าราศีพฤษภ ในวันที่ 15 พ.ค. 2561
และเริ่มโคจรถอยหลังอีกครั้งในวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่ตำแหน่ง 2 องศา 33.6 ลิบดา ราศีพฤษภ โดยถอยหลังจนกลับเข้าไปในราศีเมษในวันที่ 7 พ.ย. 2561
ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 28 องศา 36.9 ลิบดา ราศีเมษ โดยยังโคจรถอยหลังอยู่

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี
เริ่มต้นปีที่ตำแหน่ง 11 องศาราศีมีน
เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 19 มิ.ย. 2561 ที่ตำแหน่ง 16 องศาราศีมีน โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย. 2561
ตำแหน่งสิ้นปี 2561 อยู่ที่ 14 องศา ราศีมีน

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 22 เม.ย. 2561 จนถึง 1 ต.ค. 2561

ราหู (จริง) เริ่มปีในราศีสิงห์ ย้ายเข้าราศีกรกฎในวันที่ 6 พ.ย. 2561

การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2561

1 ก.พ. วัลคานุส ถอยเข้า ราศีกรกฎ
2 ก.พ. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส
13 ก.พ. เสาร์ เล็ง ฮาเดส
18 ก.พ. เนปจูน ตรีโกณ โพไซดอน
20 เม.ย. แอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน
8 พ.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส
8 พ.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด
25 พ.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน
13 มิ.ย. เสาร์ เล็ง ฮาเดส
14 มิ.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน
23 มิ.ย. วัลคานุส ยกเข้า ราศีสิงห์
19 ส.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน
7 ก.ย. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส
22 ก.ย. มฤตยู เล็ง อพอลลอน
7 ต.ค. มฤตยู ตั้งฉาก วัลคานุส
12 พ.ย. พฤหัส เล็ง แอดเมตอส
14 พ.ย. พฤหัส ตรีโกณ วัลคานุส
4 ธ.ค. เสาร์ เล็ง ฮาเดส
4 ธ.ค. มฤตยู ตรีโกณ​ คิวปิโด
31 ธ.ค. เสาร์ เล็ง โครโนส

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 21 ธ.ค. 2561 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2561

สุริยุปราคาเต็มดวง พาดผ่านสหรัฐอเมริกา 21 ส.ค. 2017 ่21 สิงหาคม, 2017

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags: ,
add a comment

โดย Pallas
20 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง มองเห็นได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศไทยนั้นมองไม่เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว เพราะเวลานั้นด้านเราเป็นเวลากลางคืน สุริยุปราคาครั้งนี้ คนอเมริกันเรียกกันว่า The Great American Eclipse เพราะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่พาดผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มๆ จะเรียกว่า พาดผ่านแบบสะพายแล่ง ก็น่าจะได้ และครั้งล่าสุดที่มีแนวสุริยุปราคาเต็มดวงที่ลากจากชายฝั่งด้านหนึ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งของสหรัฐฯ เช่นนี้ ก็เมื่อ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1918 หรือ เมื่อ 99 ปีก่อนเลยทีเดียว ตอนนั้นเป็นช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ที่ในตอนแรก สหรัฐฯไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย เพราะส่วนใหญ่รบกันในยุโรป แต่ในปี 1917 สหรัฐฯได้ส่งทหารเข้าร่วมสงครามด้วย ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศที่สหรัฐฯส่งทหารไปรบนอกประเทศ

greatamericaneclipse21Aug2017

ที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ลักษณะการพาดผ่านของแนวสุริยุปราคาของสหรัฐฯ ครั้งนี้ คล้ายกับ แนวคราสที่เกิดในประเทศไทยเมื่อ ตุลาคม 2538 ซึ่งน่าแปลกตรงที่หลังเหตุการณ์นั้น ผลการเลือกตั้งของไทยมีการเลือกพรรคการเมืองสองขั้วแบ่งตามแนวคราสครั้งนั้นค่อนข้างชัดเจน และส่งผลให้ต่อมาประเทศไทยก็เกิดความขัดแย้งทางความคิดจนประเทศเราติดกับดักการเมืองกว่าสองทศวรรษถึงทุกวันนี้ ก็ต้องดูต่อไปว่าที่สหรัฐฯจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเขามีประธานาธิบดีที่สร้างความแตกแยกในประเทศเขาอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์

ThailandSolarEclipseOct1995

สุริยคราสเต็มดวง 21 สิงหาคม 2017 นี้ เกิดขึ้นที่ตำแหน่ง 29 องศา ราศีสิงห์ ตามจักรราศีสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน ตามตำราโหราศาสตร์บ้านเมือง (Mundane Astrology) ของ Raphael บอกว่า

คราสเกิดในราศีธาตุไฟ จะเกิดความเสียหายต่อปศุสัตว์, เกิดการพ้นตำแหน่ง การกักขัง หรือฆาตกรรมต่อผู้นำประเทศชั้นนำ, เกิดความไม่พอใจหรือความขัดแย้งในหมู่ประชาชน, มีการเคลื่อนไหวของกองทัพ การต่อสู้ ไฟไหม้ โรคระบาด และการขาดแคลนผลไม้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคราส

คราสเกิดในตรียางศ์สุดท้าย ราศีสิงห์ จะเกิดความเสื่อมเสียในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และโบสถ์ การจับกุม เข้ายึด และปล้นสะดมในเมือง

อ่านแล้วดูน่ากลัว แต่หนังสือเล่มนี้ของ Raphael ตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เล็กน้อย เนื้อหาจึงค่อนข้างไปในทางร้ายตามบรรยากาศของโลกยุคนั้น (แต่ใช่ว่า ยุคนี้จะดีกว่าหรือเปล่า?)

ในฐานะนักโหราศาสตร์ ก็คงต้องเฝ้าสังเกตเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปครับ

ปรากฏการณ์ฟ้า 2560 ่3 มกราคม, 2017

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags: , ,
add a comment

ปรากฏการณ์ฟ้า 2560

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
3 มกราคม 2560

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ. 2017

มีอุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (เท่ากับ ปี 2559 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1.จันทรุปราคาเงามัว 11 ก.พ. 2560 เวลา 7:44 น. ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 22 องศา 34 ลิบดา ขนาดของคราส 0.988

2.สุริยุปราคาวงแหวน 26 ก.พ. 2560 เวลา 21:53 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 8 องศา 12 ลิบดา เกิดนาน 0 นาที 44 วินาที ในประเทศไทยมองไม่เห็น

3.จันทรุปราคาบางส่วน 8 ส.ค. 2560 เวลา 1:21 น. ตำแหน่งคราส ราศีกุมภ์ 15 องศา 30 ลิบดา ขนาดของคราส 0.246 ประเทศไทยสามารถมองเห็นได้

4. สุริยุปราคาเต็มดวง 22 สิงหาคม 2560 เวลา 1:25 น.ตำแหน่งคราส ราศีสิงห์ 28 องศา 53 ลิบดา เกิดนาน 2 นาที 40 วินาที เป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่พาดผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา คล้ายๆกับที่ประเทศไทยเคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2538

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2560 เวลา 17:30 น. ลัคนาอยู่ 16 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 17 มิถุน

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11:25 น. ลัคนาอยู่ 16 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 17 มิถุน

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 23 กันยายน 2560 เวลา 3:03 น. ลัคนาอยู่ 14 สิงห์ เมอริเดียนอยู่ 15 พฤษภ

4) เหมายัน (Winter Solstice) 21 ธันวาคม 2560 เวลา 23:29 น. ลัคนาอยู่ 18 กันย์ เมอริเดียนอยู่ 19 มิถุน

ดูจากตำแหน่งลัคนาและเมอริเดียนของวันสำคัญทั้งสี่แล้ว พบว่า สำหรับผู้ที่เกิดราวๆ 10 กันยายน และ 8 มิถุนายน แล้ว ปี 2560 น่าจะเป็นปีสำคัญและท้าทายของพวกเขาเลยทีเดียว

ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2560

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2560 นี้มีทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก เป็นการถอยหลังต่อเนื่องมาตั้งแต่ 19 ธ.ค. 2559 จนถึง 8 ม.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

ครั้งที่ 2 เริ่ม 10 เม.ย. 2560 เวลา 6:15 น. ถึง 3 พ.ค. 2560 เวลา 23:34 น.

ครั้งที่ 3 เริ่ม 13 ส.ค. 2560 เวลา 8:02 น. ถึง 5 ก.ย. 2560 เวลา 18:31 น.

ครั้งที่ 4 เริ่ม 3 ธ.ค. 2560 เวลา 14:35 น. ถึง 23 ธ.ค. 2560 เวลา 8:52 น.

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ดาวศุกร์  อยู่ปลายราศีกุมภ์ตอนเริ่มปี โคจรถอยหลัง 1 ครั้ง ระหว่าง 4 มีนาคม – 15 เมษายน 2560

ดาวอังคาร อยู่ในราศีมีนตอนเริ่มปี และปีนี้ไม่มีการโคจรถอยหลัง

ดาวพฤหัส เริ่มต้นปีอยู่ที่ 21 องศา ราศีตุล
เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 6 ก.พ. 2560 เวลา 13:54 น.
โดยถอยไปจนถึง 13 องศาราศีตุล และกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 21:04 น.
จนกระทั่งยกเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 10 ต.ค. 2560 เวลา 20:21 น.
ตำแหน่งส่งท้ายปีที่ 16 องศาราศีพิจิก
ชาวราศีตุล ถือว่าอยู่ในจังหวะก้าวหน้าเติบโตของชีวิต

ดาวเสาร์ เริ่มต้นปีที่ 21 องศา ราศีธนู
พอมาถึงปลายราศีธนู (27 องศา  47.7 ลิบดา) ก็จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 2560 เวลา 12:07 น.
จนถึงตำแหน่ง 21 องศา 11 ลิบดา ราศีธนู ก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 19:09 น.
ยกจากราศีธนู เข้าราศีมกร ในวันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 11:50 น.
ชาวราศีธนู ต้องอดทนกับข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต จนถึงปลายปีหน้า ปัญหาจึงจะคลี่คลายไป

ดาวมฤตยู อยู่ในราศีเมษตลอดปี
จะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 3 ส.ค. 2560 และโคจรถอยหลังไปจนสิ้นปี

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี
เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 16 มิ.ย. 2560
โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 22 พ.ย. 2560

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี
โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 20 เม.ย. 2560 จนถึง 29 ก.ย. 2560

ราหู (จริง)  เริ่มปีในราศีกันย์ ย้ายเข้าราศีสิงห์ในวันที่ 10 พ.ค. 2560ตลอดปี

การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2560

5 ม.ค. เนปจูน ตรีโกณ โครโนส

2 มี.ค.  พลูโต ตั้งฉาก เซอุส
3 มี.ค. พฤหัส เล็ง มฤตยู
28 มี.ค. เนปจูน ตรีโกณโพไซดอน
31 มี.ค. พฤหัส ตั้งฉาก พลูโต

7 เม.ย. พฤหัส กุม เซอุส

19 พ.ค. เสาร์ ตรีโกณ มฤตยู
31 พ.ค. แอดเมตอส ยกเข้า ราศีมิถุน

14 มิ.ย. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด

30 ก.ค. พลูโต ตั้งฉาก เซอุส

2 ส.ค. วัลคานุส ยกเข้าราศีสิงห์
5 ส.ค. พฤหัส ตั้งฉาก พลูโต
6 ส.ค. พฤหัส กุม เซอุส

28 ก.ย. พฤหัส เล็ง มฤตยู

1 ต.ค. เนปจูน ตรีโกณ โพไซดอน
14 ต.ค. พฤหัส ตั้งฉาก วัลคานุส
17 ต.ค. มฤตยู ตรีโกณ คิวปิโด
17 ต.ค. พฤหัส กุม อพอลลอน

11 พ.ย. เสาร์ ตรีโกณ มฤตยู
14 พ.ย. พฤหัส ตรีโกณ ฮาเดส
29 พ.ย. เสาร์ กุม คิวปิโด

1 ธ.ค. พฤหัส ตรีโกณ โครโนส
3 ธ.ค. พฤหัส ตรีโกณ เนปจูน
5 ธ.ค. แอดเมตอส ถอยเข้าราศีพฤษภ
11 ธ.ค. พฤหัส กุม โพไซดอน

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 21 ธ.ค. 2559 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2560

ingress21dec2016

ศารทวิษุวัต 22 กันยายน ่22 กันยายน, 2016

Posted by starseerblog in คนมองฟ้าพยากรณ์, จังหวะฟ้า.
Tags: , , ,
add a comment

โดย พัลลาส Pallas@horauranian.com
22 กันยายน 2559

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 2559 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรโลกพอดี ในทางโหราศาสตร์สากล ถือว่าเป็นวันที่อาทิตย์ยกเข้าราศีตุล และในทางฤดูกาล ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเข้าฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกเหนือ เรียกกันในศัพท์วิชาการว่า วันศารทวิษุวัต (Autumn Equinox)

คำว่า ศารท นั้น พระยาอนุมานราชธนได้เขียนเล่าในหนังสือเทศกาลและประเพณีไทยว่า คำว่า “สารท” เป็นคำอินเดีย หมายถึง ” ฤดู ” ตรงกับฤดูในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ” ออตอม ” อันแปลว่า ฤดูใบไม้ร่วง

ภาษาอังกฤษเรียกวันนี้ว่า Autumn Equinox คำว่า Autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วง ส่วนคำว่า Equinox ซึ่งมาจากภาษาละติน คือ Aequus ที่แปลว่า เท่ากัน และคำว่า Nox ที่แปลว่ากลางคืน เพราะวันนี้เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน ซึ่งปีนึงจะมี 2 วัน คือ 20 มีนาคม เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (Spring Equinox) เพราะเป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ (วสันต์ คือฤดูใบไม้ผลิ) และ 22 กันยายน เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (Autumn Equinox)

พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย อธิบายคำว่า Autumnal Eqinox หรือ ศารทวิษุวัต ว่า ตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ข้ามจากซีกฟ้าเหนือไปยังซีกฟ้าใต้ในทรงกลมฟ้า ปัจจุบันตำแหน่งนี้อยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว (มีความหมายเหมือนกับ first point of libra)

ในทางโหราศาสตร์ ถือว่า วันนี้เป็นวันต้นแบบของไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อคำนวณดวงชะตา ณ วันเวลาที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลย์ ก็สามารถแปลความหมายและพยากรณ์เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีได้ (22 ก.ย.- 22 ธ.ค.)

img_1752สำหรับดวงศารทวิษุวัต ปีนี้ ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 21:21 น. กรุงเทพมหานคร เมื่อเราตั้งดวงชะตาขึ้นในวันเวลาดังกล่าว พบว่า มีโครงสร้างสำคัญคือ อาทิตย์กุมดาวพฤหัส ราศีตุล ในเรือนที่ 5 บ่งบอกว่า ในไตรมาสสี่ การเก็งกำไรต่างๆน่าจะคึกคัก ตลาดหุ้นน่าจะดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีอีกโครงสร้างหนึ่งที่ต้องระวัง คือ โครงสร้าง T-Square ของดาวพุธ เนปจูน และเสาร์ บ่งบอกถึง ข่าวลวง ข่าวไม่จริง จะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยาก  ใครจะเก็งกำไร ก็ต้องระวังการปล่อยข่าวลวง ปั่นหุ้น ให้ดี

ข้อแนะนำสำหรับทุกท่าน ก็คือ วันนี้ ราวสามทุ่ม ก็ขอให้ใช้เวลานั้นให้มีคุณภาพ เพราะเวลานั้นจะส่งผลไปยังเหตุการณ์ที่จะเกิดกับเราในช่วงสามเดือนข้างหน้านี้ ใครอยากมีเงินใช้ไม่ขาด ก็อาจนำเคล็ดของอาจารย์จรัล พิกุล โดยการเอาธนบัตรใส่ให้เต็มกระเป๋าเงินของเรา อธิษฐานให้มีเงินเต็มกระเป๋าตลอดไตรมาส ใครอยากมีความสุขกับคนรัก ค่ำนี้ก็ใช้เวลากับคนรักให้มีความสุข อย่าทะเลาะกัน พูดจาดีๆ เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ใครอยากให้งานรุ่งเรือง ก็ใช้เวลาตอนนั้นทบทวนงานที่ผ่านมาและวางแผนงานสำหรับไตรมาสสี่ นี่คือการนำปรัชญาโหราศาสตร์ว่าด้วย “อาตมัน และปรมาตมัน (Microcosm & Macrocosm) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ขอให้มีความสุขสมหวังกันทุกท่านครับ
 

ปรากฏการณ์ฟ้า 2559 ่3 มกราคม, 2016

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags: , ,
add a comment

ปรากฏการณ์ฟ้า 2559

โดย พัลลาส (Pallas@horauranian.com)
3 มกราคม 2559

คำนวณโดยใช้จักรราศีแบบสายนะ (Tropical Zodiac) ที่ใช้ในโหราศาสตร์สากล (ซึ่งจะไม่ตรงกับจักรราศีนิรายนะที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย) และบอกเวลา ณ เวลามาตรฐานประเทศไทย คำนวณลัคนาและเมอริเดียน ณ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2559 หรือ ค.ศ. 2016

มีอุปราคา หรือ คราส (Eclipse) เกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง (เท่ากับ ปี 2558 ที่เกิด 4 ครั้ง) ดังต่อไปนี้

1. สุริยุปราคาเต็มดวง 9 มี.ค. 2559 เวลา 8:57 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 18 องศา 56 ลิบดา เกิดนาน 4 นาที 10 วินาที ในประเทศไทยมองเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

2. จันทรุปราคาเงามัว 23 มี.ค. 2559 เวลา 19:00 น. ตำแหน่งคราส ราศีตุล 3 องศา 10 ลิบดา ขนาดของคราส 0.775

3. สุริยุปราคาวงแหวน 1 ก.ย. 2559 เวลา 16:07 น. ตำแหน่งคราส ราศีกันย์ 9 องศา 21 ลิบดา เกิดนาน 3 นาที 5 วินาที

4. จันทรุปราคาเงามัว 17 ก.ย. 2559 เวลา 1:54 น. ตำแหน่งคราส ราศีมีน 24 องศา 13 ลิบดา ขนาดของคราส 0.908

วันเวลาที่ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าจรราศี เพื่อใช้คำนวณดวงชะตาแต่ละไตรมาส ได้แก่

1) วสันตวิษุวัต (Spring Equinox) 20 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 น. ลัคนาอยู่ 22 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 15 มีน

2) ครีษมายัน (Summer Solstice) 21 มิถุนายน 2559 เวลา 5:34 น. ลัคนาอยู่ 25 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 17 มีน

3) ศารทวิษุวัต (Autumn Equinox) 22 กันยายน 2559 เวลา 21:21 น. ลัคนาอยู่ 24 พฤษภ เมอริเดียนอยู่ 15 กุมภ์

4) เหมายัน (Winter Solstice) 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17:44 น. ลัคนาอยู่ 29 มิถุน เมอริเดียนอยู่ 21 มีน

ลักษณะการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ ในปี 2559

เริ่มจากดาวพุธโคจรพักร์ (ถอยหลัง) ปี 2559 นี้มีทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก เริ่ม 5 ม.ค. 2559 เวลา 20:06 น. ถึง 26 ม.ค. 2559 เวลา 4:51 น.

ครั้งที่ 2 เริ่ม 29 เม.ย. 2559 เวลา 0:21 น. ถึง 22 พ.ค. 2559 เวลา 20:21 น.

ครั้งที่ 3 เริ่ม 30 ส.ค. 2559 เวลา 20:05 น. ถึง 22 ก.ย. 2559 เวลา 12:32 น.

ครั้งที่ 4 เริ่ม 19 ธ.ค. 2559 เวลา 17:56 น. ถึง 8 ม.ค. 2560 เวลา 16:44 น.

ช่วงเวลาดังกล่าว ควรระมัดระวังการทำข้อตกลงสัญญาครับ

ดาวศุกร์ ไม่มีการโคจรถอยหลัง

ดาวอังคาร อยู่ในราศีตุลตอนเริ่มปี และ
ยกจากราศีตุลเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 3 ม.ค. 2559 เวลา 21:32 น.
ยกจากราศีพิจิกเข้าราศีธนู ในวันที่ 6 มี.ค. 2559 เวลา 9:28 น.
เริ่มโคจรถอยหลังในราศีธนู วันที่ 17 เม.ย. 2559 เวลา 19:15 น.
จนถอยกลับเข้าราศีพิจิกในวันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 20:51 น.
โคจรเดินหน้าอีกครั้ง ในวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 6:39 น.
จนยกเข้าราศีธนูอีกทีในวันที่ 3 ส.ค. 2559 เวลา 0:49 น.

ดาวพฤหัส เริ่มต้นปีอยู่ที่ 23 องศา ราศีกันย์
เริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 8 ม.ค. 2559 เวลา 11:41 น.
และกลับมาโคจรเดินหน้าตลอดอีกครั้งในวันที่ 9 พ.ค. 2559 เวลา 19:16 น.
จนกระทั่งยกเข้าราศีตุล ในวันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 18:18 น.

ดาวเสาร์ เริ่มต้นปีที่ราศีธนู
จะเริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2559 เวลา 17:02 น.
จากนั้น จะเริ่มโคจรเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 13 ส.ค. 2559 โดยอยู่ในราศีธนูตลอดปี

ดาวมฤตยู เริ่มต้นปีในราศีเมษ
และจะเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่ 30 ก.ค. 2559
จนถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2559 จึงโคจรเดินหน้าอีกครั้ง

ดาวเนปจูน อยู่ในราศีมีนตลอดปี
เริ่มโคจรถอยหลังตั้งแต่ 13 มิ.ย. 2559
โดยจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในวันที่ 20 พ.ย. 2559

ดาวพลูโต อยู่ในราศีมกร ตลอดปี
โดยจะโคจรถอยหลังระหว่าง 18 เม.ย. 2559 จนถึง 26 ก.ย. 2559

ราหู (จริง) อยู่ในราศีกันย์ตลอดปี

การทำมุมสำคัญของดาวเคราะห์ชั้นนอกในปี 2559

8 ก.พ. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
25 ก.พ. ดาวมฤตยู เล็ง ดาวเซอุส

17 มี.ค. 2559 ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต
23 มี.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

10 เม.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส

12 พ.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
26 พ.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเสาร์

15 มิ.ย. ดาวพลูโต ตั้งฉาก ดาวเซอุส
18 มิ.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
26 มิ.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวพลูโต

16 ก.ค. ดาวแอดเมตอส ยกเข้าราศีมิถุน

8 ส.ค. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโพไซดอน
16 ส.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวคิวปิโด

7 ก.ย. ดาวเนปจูน ตรีโกณ ดาวโครโนส
10 ก.ย. ดาวพฤหัส ตรีโกณ ดาวแอดเมตอส
10 ก.ย. ดาวเสาร์ ตั้งฉาก ดาวเนปจูน
16 ก.ย. ดาววัลคานุส ยกเข้าราศีสิงห์

10 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวเฮเดส
14 ต.ค. ดาวแอดเมตอส ถอยกลับเข้าราศีมิถุน
29 ต.ค. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวโครโนส

25 พ.ย. ดาวพฤหัส ตั้งฉาก ดาวพลูโต

12 ธ.ค. ดาววัลคานุส ถอยกลับเข้าราศีกรกฎ
14 ธ.ค. ดาวพฤหัส กุม ดาวเซอุส
25 ธ.ค. ดาวเสาร์ ตรีโกณ ดาวมฤตยู
27 ธ.ค. ดาวพฤหัส เล็ง ดาวมฤตยู

ข้อสังเกตคือ ปี 2559 ดาวพฤหัสในราศีกันย์ ตั้งฉากกับ ดาวเสาร์ในราศีธนู ทั้งหมด 2 ครั้ง ในเดือน มี.ค. และ พ.ค. เมื่อดาวใหญ่ทำมุมแรงต่อกัน ย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์บนโลกเช่นกัน

ภาพดวงอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร 22 ธ.ค. 2558 เพื่อดูความเป็นไปโลกในปี 2559

WinterSolstice22Dec2015

Google Doodle วันนี้เป็นภาพยานนิวฮอไรซอนส์บินผ่านดาวพลูโต ่14 กรกฎาคม, 2015

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า.
Tags: ,
add a comment

Screen Shot 2015-07-14 at 12.21.49 PM

โดย Pallas
14 กรกฎาคม 2558

วันนี้ Google Doodle เป็นภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ยานนิวฮอไรซอนส์เดินทางผ่านดาวพลูโต หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า New Horizons Pluto flyby โดย Google ได้มีคำอธิบายรายละเอียดดูเดิ้ลวันนี้ด้วยที่ http://www.google.com/doodles/new-horizons-pluto-flyby ซึ่งแปลเป็นไทยได้ดังนี้

“โลกกำลังมีโอกาสได้มองดาวพลูโต (วัตถุกลมๆที่ประกอบด้วยก้อนหินและน้ำแข็งที่โคจรอยู่สุดขอบของระบบสุริยะ) อย่างใกล้ชิด ชั่วแวบหนึ่ง
ขอขอบคุณยานนิวฮอไรซอนส์ ยานสำรวจอวกาศหนักพันปอนด์ที่องค์การนาซ่าได้ส่งไปยังอวกาศด้วยความเร็ว 31,000 ไมล์ต่อชั่วโมง การเดินทางระหว่างดวงดาวของยานสำรวจลำนี้กินเวลามากกว่า 9 ปี และ 3 พันล้านไมล์ เพื่อได้มองดาวพลูโตเพียงครั้งเดียว

ภาพที่ยานนิวฮอไรซอนส์จะส่งกลับมายังโลกจะเป็นภาพแรกที่นักวิทยาศาสตร์จะได้เห็นภาพดาวเคราะห์แคระดวงนี้อย่างชัดเจน ด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆนี้ เราจะสามารถสร้างเส้นทางไปสู่หลักไมล์ถัดไปของการเดินทางสำรวจจักรวาลของมนุษยชาติ
ดูเดิ้ลวันนี้สร้างสรรค์โดย เควิน ลาฟลิน เพื่อชื่นชมการเดินทางอย่างกล้าหาญของยานนิวฮอไรซอนส์ไปยังดาวพลูโตที่สุดขอบระบบสุริยะ ร่วมฉลองความก้าวหน้าครั้งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์ที่หน้ายูทูป New Horizons ของ NASA ซึ่งคุณจะพบวีดิโอบอกเล่ารายละเอียดการสำรวจอวกาศครั้งยิ่งใหญ่ของยานสำรวจลำนี้”

“Earth is getting its first chance for an up close and personal peek at Pluto, the ball of rock and ice orbiting at the furthest edge of our solar system.
It’s all thanks to New Horizons, a thousand-pound space probe NASA sent spinning through space at 31,000 miles per hour. The probe’s interstellar jaunt spanned more than 9 years and 3 billion miles. That’s one heck of a commute!
The pictures New Horizons will send back to Earth are the first of their kind, painting scientists a more vivid picture of the far-off dwarf planet. Armed with these new insights, we’ll be able to pave a path for the next milestone in mankind’s journey of cosmic discovery.
Today’s Doodle was created by Kevin Laughlin in honor of New Horizons’ intrepid voyage to Pluto’s distant corner of the solar system. Celebrate this scientific breakthrough on NASA’s New Horizons YouTube page, where you’ll find videos detailing the extraordinary discoveries the space probe uncovers.”

เคล็ดลับขอเงินจากพระจันทร์ สูตรโหรจรัญ พิกุล ประจำเดือน ก.ย.2557 โดย อ.กามล แสงวงศ์ ่20 กันยายน, 2014

Posted by starseerblog in คนมองฟ้าพยากรณ์, จังหวะฟ้า, เกร็ดโหรา.
Tags: , , , , ,
1 comment so far

คนมองฟ้าพยากรณ์ ขอนำเสนอคลิปวีดิโอ เคล็ดลับการขอเงินจากพระจันทร์ สูตรของโหรจรัญ พิกุล ประจำเดือน ก.ย. 2557 โดย อ.กามล แสงวงศ์

บทความ “เคล็ดลับขอเงินจากพระจันทร์ ตามแนวทางของโหรจรัญ พิกุล”

โดย พัลลาส pallas@horauranian.com

เคล็ดลับการขอเงินจากพระจันทร์นี้ คิดค้นโดยโหรจรัญ พิกุล ปรมาจารย์โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนของไทย ในเดือนกันยายน 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการจากไปของท่าน จึงขออนุญาตบูชาครู ด้วยการนำเคล็ดลับขอเงินจากพระจันทร์ของท่าน มาเผยแพร่อีกครั้ง

การโคจรของดวงจันทร์ โลก และดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์พระจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม ส่งผลต่อทุกสรรพสิ่งบนโลก โหราศาสตร์คือวิชาที่นำเอาปรากฏการณ์เหล่านี้มาใช้พยากรณ์เหตุการณ์ความเป็นไปบนโลก มนุษย์ที่เฉลียวฉลาดย่อมใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะของฟ้า เพื่อให้ชีวิตของตนได้รับประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่

วันอมาวสีหรือวันนิวมูน (New Moon) เป็นวันที่ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับดวงอาทิตย์ เมื่อมองจากโลก จึงไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ ในทางโหราศาสตร์ถือเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนทางจันทรคติ หลังจากวันนี้แล้ว ดวงจันทร์ก็จะเริ่มมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเต็มดวงในวันเพ็ญ และค่อยๆลดแสงลงในช่วงข้างแรมจนถึงอมาวสีในเดือนถัดไป

ท่านอาจารย์จรัญท่านได้นำเคล็ดวันนิวมูนนี้มาใช้ โดยเปรียบเสมือนการเริ่มต้นรอบใหม่ของชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสว่างที่มากขึ้นหรือหมายถึงการเพิ่มพูนนั่นเอง ในวันนิวมูนนี้ เมื่อถึงเวลาที่ระบุก่อนและหลังในระยะ 12 ชั่วโมง ให้คิดจินตนาการในเรื่องดีๆที่ต้องการให้เกิด เป็นการคิดบวก หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและเรื่องราวทางลบ นำเงินมาใส่ให้เต็มกระเป๋าสตางค์และอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือตลอดเดือน ที่สำคัญอย่าใช้จ่ายเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ในช่วงเวลาดังกล่าว แล้วท่านจะสมหวังตามที่ปรารถนาเต็มศักยภาพของท่านในเดือนนั้น

สำหรับวันนิวมูนในรอบเดือนนี้ ตรงกับวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13:15 น. ให้นำเงินมาใส่ให้เต็มกระเป๋าสตางค์แล้วอธิษฐานขอเงินจากพระจันทร์ ให้มีเงินใช้ตลอดเดือนอย่างคล่องมือ รวมถึงอาจขอพรในสิ่งที่ท่านปรารถนาก็ได้ ที่สำคัญในวันนั้นเริ่มตั้งแต่ตี 1 ของคืนวันอังคารเช้าวันพุธ จนถึง ตี 1 ของคืนวันพุธเช้าวันพฤหัส อย่าใช้จ่ายเงินจากกระเป๋าสตางค์ใบดังกล่าว หากจำเป็นต้องใช้ ให้จัดเงินจำนวนเท่าที่จำเป็นแยกมาที่อื่น ไม่ปะปนกับกระเป๋าใบนั้นครับ

สำหรับวันอมาวสีหรือ New Moon รอบถัดไป เพื่อทำการขอเงินจากพระจันทร์ ได้แก่

24 ตุลาคม 2557 เวลา 4:58 น.

22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 19:33 น.

22 ธันวาคม 2557 เวลา 8:37 น.

จังหวะฟ้ากับย่างก้าวของ คสช. ่19 กันยายน, 2014

Posted by starseerblog in จังหวะฟ้า, ดวงเมือง, เกร็ดโหรา.
Tags: , , , ,
1 comment so far
pluto-path-sgr-2006-2022

การโคจรของดาวพลูโต ระหว่างปี 2006-2022

โดย พัลลาส
pallas@horauranian.com

“As Above, So Below” เบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างย่อมเป็นเช่นนั้น คือปรัชญามูลฐานของโหราศาสตร์มาหลายพันปี ความหมายของวลีนี้คือ จังหวะการเคลื่อนไหวของปัจจัยบนท้องฟ้า ย่อมส่งผลต่อความเป็นไปของชีวิตบนโลก

นับตั้งแต่ คสช. ได้เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พบว่า จังหวะย่างก้าวของ คสช.นั้น ได้สอดประสานกับจังหวะการเคลื่อนไหวของกลไกฟ้าอย่างน่าสนใจยิ่ง

เริ่มจาก การประกาศใช้กฎอัยการศึก เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กฎอัยการศึกมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Martial Law โดยคำว่า Martial มาจากเทพเจ้า Mars ตัวแทนของดาวอังคาร ซึ่งทางโหราศาสตร์หมายถึง ทหาร การประกาศใช้กฎอัยการศึกครั้งนี้ ตรงกับวันอังคาร และที่สำคัญคือ ดาวอังคารได้เริ่มโคจรเดินหน้า หลังจากที่โคจรถอยหลังมาตั้งแต่ต้นมีนาคม ทหารจึงก้าวเข้ามารับบทนำ

ต่อมา ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ​๒๕๕๗ ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวัน ดาวเสาร์ซึ่งโคจรถอยหลังมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ก็ได้เริ่มโคจรเดินหน้า ในวันที่ ๒๑ ก.ค. ดาวเสาร์คือดาวแห่งระเบียบข้อบังคับ ขณะที่ดาวเสาร์ถอยหลังนั้น บ่งบอกว่า ระเบียบข้อบังคับต่างๆอยู่ในภาวะผิดปกติ โดยเฉพาะเมื่อมีการยึดอำนาจ รัฏฐาธิปัตย์ของประเทศก็ตกอยู่ภายใต้คำสั่งของ คสช. ไม่ได้ใช้กฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ต่อเมื่อดาวเสาร์เดินหน้า ระเบียบข้อบังคับจึงมีผลตามปกติ บ้านเมืองจึงกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กฎระเบียบจากรัฐธรรมนูญนั่นเอง

เป้าหมายสำคัญของการยึดอำนาจครั้งนี้ คือการปฏิรูประเทศไทย หลังการยึดอำนาจใหม่ๆ หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จึงจะเริ่มปฏิรูป นักโหราศาสตร์ที่ติดตามจังหวะของฟ้า ย่อมทราบว่า ดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวการปฏิรูปนั้น ขณะที่ยึดอำนาจนั้นกำลังโคจรถอยหลัง หมายความว่า การปฏิรูปในช่วงนั้นย่อมไม่มีความคืบหน้า โดยดาวพลูโตจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อได้ประมาณปลายเดือนกันยายน สอดคล้องกับจังหวะการโคจรของดาวพลูโตพอดี

จากทั้ง ๓ เหตุการณ์ที่กล่าวมาคือ ดาวอังคารเดินหน้า=>ประกาศกฎอัยการศึก, ดาวเสาร์เดินหน้า=>ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และ ดาวพลูโตเดินหน้า=>ประกาศรายชื่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า จังหวะย่างก้าวของ คสช. ได้สอดคล้องกับจังหวะกลไกของฟ้าอย่างลงตัว หลายท่านอาจคิดว่าช่างบังเอิญเสียจริง แต่นักโหราศาสตร์ย่อมทราบว่าภายในท้องฟ้านี้ ไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญ ทุกอย่างย่อมมีเหตุด้วยกันทั้งสิ้น

เครดิตภาพประกอบจาก http://www.nakedeyeplanets.com